Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp chỉ do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu, nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất chứ không xuất hiện sự góp vốn như các doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu khác. Phần vốn xuất phát từ tài sản của cá nhân này sẽ do chủ doanh nghiệp tự khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, gọi là vốn đầu tư và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán của doanh nghiệp. Tức là chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ ra một số vốn nhất định trong khối tài sản của mình để đưa vào kinh doanh, và về nguyên tắc, số tài sản đó khi đưa vào kinh doanh sẽ trở thành tài sản của doanh nghiệp tư nhân. Vậy vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ của công ty được quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ làm rõ:

Trong quá trình hoạt động của chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng, giảm vốn đầu tư, theo quy định tại khoản 3 điều 184 Luật doanh nghiệp năm 2014: “Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Khi tiến hành tăng, giảm vốn đầu tư, doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc thông báo thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân cho Cơ quan đăng ký kinh doanh”

Thủ tục thống báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được tiến hành theo các trình tự sau:

Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:

+, Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

+, Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư.

+, Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Khi thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ksy doanh nghiệp c ho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Trên đây là nội dung tìm hiểu về vấn đề tăng giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!